Съобщение с изх. №АП-0107-91/21.09.2023 г. от Главния архитект на община Благоевград