Често задавани въпроси

Често Задавани Въпроси

Ако не открваш търсения отговор моля използвай формата за въпроси или ни пиши на blg@blagoevgrad.bg

Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация на територията на Община Благоевград. Общественият посредник извършва проверки по жалби на гражданите или техните организации, които приключват със становище. Освен това,  Общественият посредник има право да излиза с мотивирани препоръки и предложения за промяна на съществуващата в общината практика на административното обслужване на гражданите. Дейността на Обществения посредник е насочена и към подобряване на качеството на административните услуги и повишаване на правната култура на гражданите.
Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация и представя мотивирани предложения за промяна на съществуващата практика на административното обслужване на гражданите.
Жалби и сигнали пред обществения посредник могат да подават физически лица с постоянен или настоящ адрес на територията на община Благоевград, както и организации, които осъществяват дейността си на територията на община Благоевград.
Общественият посредник може да:
- Посредничи между органите на местно самоуправление и местната администрация и засегнатите лица за отстраняване на допуснати нарушения;
- Прави предложения и препоръки за отстраняване условията, които създават предпоставки за нарушения на правата и свободите на гражданите;
- Уведомява националния омбудсман, ако случаят не е от неговата компетентност;
- Уведомява органите на МВР или на прокуратурата, ако има данни за извършено престъпление;
- Търси съдействие от медиите, от държавни и граждански организации.
Общественият посредник е независим орган, който се избира от Общинския съвет и работи в рамките на неговия мандат. В своята дейност Общественият посредник се подчинява само на Конституцията, законите в Република България и Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Благоевград.

Правомощията на Обществения посредник не се отнасят до вътрешно служебни отношения на органите на местната власт. Общественият посредник няма право да се намеси във въпроси, свързани с личния живот на гражданите и в открити съдебни процедури. Общественият посредник няма право да представлява лицата, които са се обърнали към него за защита пред съд или друга публична институция.

Гражданите и техните организации подават жалби до обществения посредник в случаите на:
• нарушаване на изискванията за законосъобразност и правилност на административните актове и действия на органите на местното самоуправление;
• неспазване на процедури за издаване на административни актове и предоставяне на административни услуги;
• предоставяне на невярна или недостатъчна информация за упражняване на правата и задълженията на гражданите и реда и условията за извършване на административни услуги;
• прояви на некомпетентност, недобросъвестност, мудност и незачитане достойнството на гражданите.

Заинтересованите граждани и организации сезират Обществения посредник с жалби /запитвания/, които могат да се подават лично в офиса, по телефона, пощата или по електронен път чрез имейл. Постъпилите жалби се завеждат в регистър. Жалбите /запитванията/, постъпили по телефона, пощата или по електронен път се завеждат в регистъра едва след преподписването им от страна на жалбоподателя. Анонимни жалби не се приемат.
В жалбата /запитването/се посочват органът, до който се подава, името и адресът на жалбоподателя /запитващия/, актът или решението, които се обжалват, органът, който ги е издал, оплакванията и исканията на жалбоподателя /запитващия/. Към жалбата /запитването/ се прилагат и писмените доказателства, на които авторите им се позовава. С нея може да се иска събирането на доказателства за факти и обстоятелства, които не са били взети предвид при издаването на акта или са настъпили след издаването му.
Производството пред Обществения посредник е безплатно.

Имаш Въпрос ?

Ако не откриваш търсения отговор , моля свържи се с нас:

Изпрати съобщение

*
*
*
*