ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП II

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП II

event-single-main-image
Начална дата14 юни, 2023icon
Крайна датаicon

 

 

 

 

 

 

ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.024 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП II

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради.

Конкретните цели са:

• Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради, чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки;

• Достигане на клас на енергопотребление минимум „B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при жилищни сгради;

• Стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради;

• Ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, декарбонизация чрез ВЕИ, устойчив строителен процес;

• Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия;

• Подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд.

 

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – 16 ЯНУАРИ 2024 г.

Насоки за кандидатстване - виж тук

Документи за УЧРЕДЯВАНЕ на сдружение на собственици – виж тук

Документи за КАНДИДАТСТВАНЕ на сдружения на собственици – виж тук

Въпроси и отговори по процедурата – виж тук

ДОГОВОРИ С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО договори) - виж тук

 

Публични регистри на изпълнители по подготвителни дейности:

https://portal.seea.government.bg/bg/Companies/Register - Регистър но чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ. Като чрез падащо меню се избира регистъра на лицата извършващи обследване за енергийна ефективност и регистъра на фирмите извършващи обследване на ЕЕ

https://www.kiip.bg/register - Регистри на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране. Като тук са всички регистри на инженерите с ограничена проектантска правоспособност, с пълна проектантска правоспособност, инженерите упражняващи технически контрол и проектантските бюра

https://kab.bg/registr/arhitekti/ - регистър на членовете на Камарата на архитектите

https://kab.bg/registr/proektantski-byura/ - регистър на проектантските бюра