ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ, НАСРОЧЕНИ ЗА 29 ОКТОМВРИ 2023 г.

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ, НАСРОЧЕНИ ЗА 29 ОКТОМВРИ 2023 г.

event-single-main-image
Начална дата15 август, 2023icon
Крайна датаicon

Разяснителна кампания на Централна избирателна комисия

График за получаване на материалите за произвеждане на втори тур на избори за кметове, насрочени за 05.11.2023 г.     

Списък на заличените лица за произвеждане на втори тур избори за общински съветници и за кметове

График за получаване на материалите за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.       

Общинска администрация уведомява избирателите от секция №17, че мястото за гласуване е променено. Същата е преместена в Национална хуманитарна гимназия ,,Св. св. Кирил и Методий”.

 

 

                                                    СЪОБЩЕНИЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 г.

 1. Членовете на СИК, които за първи път участват в изборния процес и желаят възнагражденията им да бъдат изплащани по банков път, е необходимо да изпратят копие на удостоверение или служебна бележка от обслужващата банката с номера на личната банкова сметка на и-мейл hr-izbori@blagoevgrad.bg
 2. На Членовете на СИК, които са участвали в предходните парламентарни избори и са представили удостоверение за банкова сметка, възнагражденията от настоящите избори ще бъдат изплащани по същия ред – по банковата им сметка, представена в Община Благоевград.

         В случай, че има промяна на банковата сметка е необходимо да представят ново удостоверение за банкова сметка.

         В случай, че не желаят да им бъдат изплащани по банков път, следва да представят декларация, че не желаят възнаграждението да им бъде изплащано по банков път.

 1. Приоритетно ще бъдат изплащани възнагражденията по банков път, а на втори етап – възнагражденията в брой, по график, който ще бъде обявен допълнително на електронната страница на Община Благоевград.
 2. Телефони за връзка с екипа в Община Благоевград по обработване на възнагражденията на СИК – 073/81 98 82; 073/86 78 53, 073/86 78 45.

 

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 г.

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/.

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

 

Избирателен списък - част II за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Кметства на територията на община Благоевград, в които ще се произвеждат избори за кметове

 1. с. Изгрев
 2. с. Бело поле
 3. с. Бистрица
 4. с. Бучино
 5. с. Българчево
 6. с. Габрово
 7. с. Горно Хърсово
 8. с. Делвино
 9. с. Дренково
 10. с. Дъбрава
 11. с. Еленово
 12. с. Зелендол
 13. с. Лешко
 14. с. Марулево
 15. с. Падеш
 16. с. Покровник
 17. с. Рилци
 18. с. Селище
 19. с. Логодаж
 20. с. Церово

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметовете, насрочени на 29 октомври 2023 г., Община Благоевград уведомява избирателите, които гласуват в Секция № 17, че същата ще бъде с място за гласуване: Национална хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, улица „Цанко Церковски“ №2.

Горепосочената секция е преместена от сградата на Камерна опера и НЧ „Никола Вапцаров 1866“ поради ремонт на зданието.

 

Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия

 

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянен адрес или настоящ адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за гласуване по настоящ адрес. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината:

на e-mail  -  gsr@blagoevgrad.bg

При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.

► Приложение № 17-МИ – изтегли от тук    

Срок до 14.10.2023 г.

На територията на община Благоевград ще има образувана подвижна избирателна комисия и на основание чл. 37, ал. 2 от ИК избирателите   с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това в срок до 23.10.2023 г.

 

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес  в Общинска администрация – Благоевград, кметствата или кметските наместничества на общината.

Условие за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите – 28 април 2023 г.  

Избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес, може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис  през интернет страницата на ГД ГРАО към МРРБ на адресhttps://regna.grao.bg/

► Приложение № 13-МИ – изтегли от тук     

Срок до 14.10.2023 г.

В тази връзка отдел ,,Гражданско състояние и регистрация“ ще приема заявления до 17.00 часа на 14.10.2023 г. /събота/.  

 

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

 

Избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, може да поиска отстраняването им с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник.

► Приложение № 7-МИ – изтегли от тук     

Срок до  23.10.2023 г.  

В тази връзка отдел ,,Гражданско състояние и регистрация“ ще приема заявления на 23.10.2023 г. /събота/ с пълен работен ден.  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за вписване в избирателен списък – част II

 

Всеки гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, има право да избира общински съветници и кметове, ако отговаря на следните условия:

 • Навършил 18 години към изборния ден включително;
 • Не е поставен под запрещение;
 • Не изтърпява наказание лишаване от свобода;
 • Има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България;
 • Живял е най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място и не е лишен от правото да избира в държавата членка, на която е гражданин;
 • Подал е декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване не по-късно от 40 дни преди изборния ден (18.09.2023 г.)

       ► Приложение № 8-МИизтегли от тук     

 • Ако е бил вписан в избирателен списък - част II за гласуване по адрес на пребиваване в предходните избори за общински съветници и за кметове и няма промяна в декларираните обстоятелства.

При настъпила промяна в декларираните обстоятелства се подава ново завление-декларация в съответната общинска администрация.

Срок до 18.09.2023 г.

 

►Заповед №1589/01.09.2023 г. на Кмета на община Благоевград във връзка с образуване на избирателните секции на територията на община Благоевград - изтегли от тук

►Уведомление с изх. №ИЗ-00-5452/15.08.2023 г. от Кмета на Община Благоевград за провеждане на консултации за състава на Общинска избирателна комисия с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание - изтегли от тук