СИГНАЛИ ПО РЕДА НА ЗЗЛПСПОИН

СИГНАЛИ ПО РЕДА НА ЗЗЛПСПОИН

event-single-main-image
Начална дата04 май, 2023icon
Крайна датаicon

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

по реда на

ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

 (ЗЗЛПСПОИН)

 

А. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

1. По реда на ЗЗЛПСПОИН могат да се подават сигнали за нарушения на дейността на община Благоевград в областта на:

 • обществени поръчки
 • финансови услуги, продукти и пазари и предотвратяване на изпиране на пари и финансиране на тероризма
 • безопасност и съответствие на продуктите
 • безопасност на транспорта
 • опазване на околната среда
 • радиационна защита и ядрена безопасност
 • безопасност на храни и фуражи, здравето на животните и хуманно отношение към тях
 • обществено здраве
 • защита на потребителите
 • защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни
 • сигурност на мрежите и информационните системи
 • нарушения, които засягат финансовите интереси на ЕС по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на ЕС
 • нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, включително правилата на ЕС и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи
 • нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане
 • извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения
 • нарушения на правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания
 • нарушения на трудовото законодателство
 • нарушения на законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба

 

2. По реда на ЗЗЛПСПОИН  не могат да се подават сигнали за нарушения в областта на:

 • правилата за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и националната сигурност, когато те попадат в обхвата на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз
 • защитата на класифицирана информация по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация
 • които са станали известни на лица, упражняващи правна професия и за които съществува задължение по закон за опазване на професионална тайна
 • поверителността на здравната информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето
 • тайната на съдебното съвещание
 • правилата на наказателното производство

3. Не се образуват проверки по постъпили анонимни сигнали.

4. Не се образуват проверки по постъпили сигнали за нарушения, извършени преди повече от две години.

5. Не се разглеждат сигнали за нарушения, съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

 

Б.  СИГНАЛИЗИРАЩИ ЛИЦА

Лицата, които могат да подават сигнали и получават защита, са физически лица изрично посочени в разпоредбата на чл. 5 на ЗЗЛПСПОИН, в качеството им на:

 • работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащане и от източника на финансиране
 • лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност
 • доброволец или стажант
 • член на Общински съвет Благоевград, член на одитен комитет
 • лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици
 • кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение
 • работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване
 • всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст

 

В. РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

Сигнал за нарушение по реда на ЗЗЛПСПОИН може да бъде подаден по вътрешен канал на община Благоевград по следните начини:

 1. Писмено, на електронен адрес  zvenosignali@blagoevgrad.bg.

Може да използвате Формуляр, утвърден от Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) - .

Попълвате Част I – V вкл. и подписвате с Квалифициран електронен подпис (КЕП).

 

Сигнализиращото лице може да използва и друг формуляр или писмена форма, но предоставена информация трябва да съдържа следното:

 • три имена на подателя на сигнала
 • актуален адрес, телефон и електронен адрес за кореспонденция на подателя на сигнала
 • минимум две имена на лицето, срещу което се подава сигнала и неговата месторабота и длъжност
 • конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период /дата/и на извършване на нарушението (ако такова е извършено), описание на деянието или обстановката, в която е извършено, както и други относими обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
 • дата на подаване на сигнала;
 • подпис на подателя.

При подаване по електронен път, Формулярът се подписва с КЕП.

Към сигнала може да се прилагат документи относими към направените твърдения за нарушение или за евентуално извършване на нарушение, с цел доказване на направените твърдения.

Не се събират данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал.

 1. Писмено, на адрес - град Благоевград, Община Благоевград, Длъжностните лица определени от Кмета на Община Благоевград по реда на ЗЗЛПСПОИН, пл. Георги Измирлиев 1.

Може да използвате Формуляр, утвърден от КЗЛД - .

Попълвате Част I – V вкл., подписвате саморъчно и изпращате по пощата или депозирате лично.

 

 1. Устно, чрез уговаряне на лична среща някое от определените от Кмета на Община Благоевград длъжностни лица по реда на ЗЗЛПСПОИН, на която предоставената информация по сигнала се записва върху утвърдения от КЗЛД формуляр и се подписва от подателя на сигнала.

Независимо от избрания начин на подаване, някое от определените от Кмета на Община Благоевград длъжностни лица по реда на ЗЗЛПСПОИН, потвърждава на подателя, че сигналът е получен в срок до 7 дни след неговото получаване и предоставя информация за регистриране на сигнала и неговия уникален идентификационен номер (УИН), който се използва за всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала.

В случай, че подаден сигнал не съдържа необходимите реквизити, на сигнализиращото лице се дава 7 - дневен срок за отстраняване на нередности и/или непълноти, а когато същите не бъдат отстранени в посочения срок, сигналът се връща на подателя, заедно с всички приложени към него документи.

За повече информация, може да се обадите на тел 0876 975 864, в работно време Пон-Пет от 08:30ч. до 17:30ч.

 

Уведомление за поверителност

Община Благоевград обработва Вашите лични данни в качеството Ви на подател на сигнал по реда на ЗЗЛПСПОИН, както и данни на други физически лица, свързани с конкретния    сигнал – данни на засегнатото лице и данни на други лица, ако такива присъстват в сигнала.

Съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните, Община Благоевград е в качеството си на администратор по отношение на обработваните лични данни, които включват всички необходими и задължителни за разглеждането на сигнала данни по чл. 15, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, както и други данни, които може да бъдат приложени в подкрепа на направените твърдения за нарушения в сигнала. Предоставянето на личните Ви данни за целите на подаване на сигнали за нарушение е задължително изискване, а подаването на анонимни сигнали е пречка да се образува производство по сигнала, в съответствие с чл. 9, т. 1 от ЗЗЛПСПОИН.

Данните се обработват за целите на осигуряване на защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения по смисъла на ЗЗЛПСПОИН, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите им задължения или в друг работен контекст.

Личните данни се обработват на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) във връзка със задълженията, които произтичат от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения на община Благоевград.

Събраните данни се обработват само за целите, свързани с регистрирането и разглеждането на сигналите. Не се прилага автоматизирано взимане на решения и личните данни не се споделят с трети страни (освен в случаите, предвидени по закон).