Съобщение с изх. № АСК-0123-7/17.11.2023 г. от Главния архитект на Община Благоевград