ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ БЮДЖЕТА И СЕС И ОБОБЩЕНА ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ КЪМ 30.09.2015 Г.