ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, ПРОГРАМАТА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД КЪМ 30.09.2015 ГОДИНА