Предложение за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост за 2024 година