Съобщение с изх. №Ж-00-101/20.09.2023 г. от Заместник-кмета на община Благоевград