ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ. 87, АЛ.10 ОТ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС