ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЪЛЖИМ И ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВО