ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 49, АЛ. 3 ОТ ЗМДТ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО