Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград

news-single-main-image
icon

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград

С решение № 151 от заседание на Общински съвет Благоевград, проведено на 01 април 2021 год. на основание чл. 7, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 1, т. 7, т. 8 и т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Благоевград изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград.

         Според влезлите в сила изменения на посочената наредба физическите и юридически лица, както и от сдружения с нестопанска цел, организации и други субекти, а именно: всички юридически лица с общинско участие, звена и организации на общинска бюджетна издръжка или техни териториални структури, които се субсидират от община Благоевград, както и второстепенни разпоредители с общински бюджетни средства, регистрирани на територията на Община Благоевград; общински културни институти и организации, Регионален исторически музей Благоевград, училища и центрове за личностно и творческо развитие на територията на община Благоевград и сдруженията с нестопанска цел в общественополезна културна и образователна дейност със седалище на територията на община Благоевград, танцови, музикални и театрали състави, клубове, студия, формации, школи и частни театри, регистрирани на територията на община Благоевград, в случаите, когато не се продават билети за събитието и не се извършва друга търговска дейност върху общинския имот не заплащат такса за ползване на открити площи, обособени открити пространства, площади, улични платна и терени с друго предназначение, общинска собственост, които ще се ползват за организиране и провеждане на културни и образователни мероприятия.

     Драматичен театър „Никола Вапцаров“ Благоевград, Сдружения с нестопанска цел в общественополезна културна и образователна дейност със седалище на територията на община Благоевград, танцови, музикални и театрали състави, клубове, студия, формации, школи и частни театри, регистрирани на територията на община Благоевград, в случаите, когато се продават билети за събитието, както и  творци, художници, занаятчии, членуващи в творчески съюзи, сдружения, камари на територията на община Благоевград могат да ползват посочените имоти след заплащане на 50% от таксата, определена в т. 3 на Раздел II „Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, улични платна и територии с друго предназначение“ на Тарифата към посочената Наредба.

         Лицата трябва да си подадат заявление по образец в деловодството на Община Благоевград до Заместник-кмета по култура и хуманитарни дейности, което се разглежда от служители на направление „Култура“. Разрешителните за безвъзмездно ползване на общинските имоти и за ползване се издават от Кмета на община Благоевград, като заявителят има право да ползва безвъзмездно посочените общински имоти, не повече от 3 пъти годишно. В случай, че заявителят ще ползва част от разрешената общинска открита площ за извършване на търговска дейност, в т. ч. за поставяне на преместваеми обекти за продажба на напитки и храни за срока на мероприятието, за общата площ се дължи такса в размер, определен съгласно Раздел II, т. 3 на Тарифата.“

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

за безвъзмездно ползване на открита площ

 

З А Я В Л Е Н И Е

за отдаване под наем на открита площ за временно ползване до 1 месец чрез заплащане на такса на кв.м. на ден

 

Сподели: