Заместник председатели

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД

Евгени Бибов

Мехмед Вакльов

Кирил Ваклинов

Веселин Христов

Георги Иванов

Георги Корчев


Заместник - председатели, отговарящи за следните ресори:

Евгени Бибов

Устройство на територията, комунално- битово обслужване, екология и транспорт;

Мехмед Вакльов

Развитие на селските райони, земеделие и горско стопанство и Децата, младжета, спорта, туризма и неправителствени организации;

Кирил Ваклинов

Опазване на обществения ред, сигурност, противодействие на корупцията и установяване конфликт на интереси;

Гергана Муртова

Образование, култура и вероизповедания и Жалби и контрол изпълнението на решенията на ОбС и мониторинг на обществените и възбагателни поръчки.