Съобщение с изх. №АП-0107-188/01.12.2023 г. от Главния архитект на Община Благоевград