Съобщение с изх. №АП-0107-169/29.11.2023 г. от Главния архитект на Община Благоевград