Уведомление с изх. №94-00-1639/28.11.2023 г. на Кмета на Община Благоевград