ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗАЛОЖЕНИ В "АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ЗА ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ НА ФПЧ10 и ПАВ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД С ПЕРИОД 2019-2023 ГОДИНА"